nashe pravo
/ ГоловнаП'ятниця, 22 Березня 2019  
розділи
швидкий перехід
сервіс
партнери

Авторське право потребує захисту

В. Шаповал. Авторське право потребує захисту. // Науковий світ. - 2004. - № 8. 15.02.2005, 12:12

Корпорація "Майкрософт" є власником виключних авторських прав на цілу низку популярних комп'ютерних програм: операційних сис­тем Miсrоsоft Windows (95, 98, 2000, Міllеnnіum, ХР). Нині з усього цього різноманіття лише дуже незначна частина ком­п'ютерних програм використовується без порушення авторських прав корпорації, - такого висновку дійшли фахівці юридичної фірми "Салком", яка є єдиним офіційним представником "Майкрософт" в Україні з питань захисту авторських прав.

 

Згідно зі статтею 11 Закону України "Про авторське право і суміжні права", ав­торське право на твір (зокрема і на комп'­ютерну програму) виникає внаслідок фак­ту створення цього твору (комп'ютерної програми). Реєстрація твору чи спеціаль­не оформлення, а також дотримання інших формальностей у цьому випадку не потрібні. Водночас зазначу, що авторські права "Майкрософт" зареєстровані у відповідному відомстві США. Але те, що правовласник є резидентом іноземної дер­жави, ніяк не впливає на правову охорону, надану його творам (комп'ютерним програ­мам) в Україні.

 

Отже, комп'ютерним програмам "Май­крософт" надається повний обсяг право­вої охорони, передбачений національним законодавством. Тобто, в Україні вони пе­ребувають під такою ж охороною, як і про­грами українських правовласників.

 

Корпорація "Майкрософт", поширюю­чи свої програми, дозволяє безстроково користуватися визначеною кількістю їхніх копій на визначених умовах. Тому придбан­ня користувачем, скажімо, одного при­мірника операційної системи Місrosoft Windows фактично є придбанням спеціаль­ного дозволу - ліцензії на право викорис­тання одного примірника відповідної ком­п'ютерної програми. При цьому користу­вач повинен мати ліцензію на право вико­ристання комп'ютерної програми "Майк­рософт" незалежно від того, яким чином вона використовується.

 

Українське законодавство передбачає кілька видів відповідальності за порушення авторських прав - карну, адміністра­тивну та цивільну.

 

Кримінальна відповідальність за пору­шення авторського права (зокрема - за незаконне відтворення й поширення ком­п'ютерних програм, а також інше викори­стання їх без дозволу осіб, що мають ав­торське право) передбачена статтею 176 Кримінального кодексу України - якщо ці дії завдали шкоди у великому розмірі. При цьому, під "іншим використанням комп'ю­терної програми" слід розуміти будь-яке господарське використання програми не­залежно від того, чи використовується твір безпосередньо з метою одержання при­бутку, чи ні.

 

Якщо жорсткий диск комп'ютера містить програмні матеріали "Майкро­софт", у перевіряючих є підстави виявити наявність відповідних зовнішніх ознак, які свідчать про легальність комп'ютерних програм. Як уже говорилося, такою озна­кою, насамперед, є Сертифікат справжності примірника програми. Крім того, про ліцензійність (неліцензійність) свідчить і зовнішній вигляд носія (компакт-диска), з якого було встановлено програму. Оригі­нальний диск повинен бути захищений спеціальними голографічними зображен­нями. Крім того, на одному оригінальному диску може бути записаний тільки один примірник будь-якої програми "Майкро­софт" (збірників програм, декількох версій однієї й тієї ж програми на диску бути не повинно!).

 

Здавалося б, вироблено чіткий ме­ханізм захисту авторського права на комп'ютерні програми "Майкрософт", але, не­зважаючи на все це, маємо немало труд­нощів у своїй роботі.

 

Отже, захист комп'ютерних програм і, зокрема, програмних продуктів "Майкро­софт" нерідко ускладнює недосконалість українського законодавства про авторсь­ке право, а також правових механізмів за­хисту прав і суб'єктів авторського права.

 

Сьогодні однією з основних форм за­хисту є переслідування порушників згідно із карним судочинством. При визначенні видів відповідальності, яку повинен нести порушник, основним фактором є розмір шкоди, заподіяної правовласнику.

 

Крім цього, неврегульованість методу підрахунку збитків призводить до того, що суди, розглядаючи справи про порушен­ня авторських прав "Майкрософт", вима­гають розраховувати збитки, виходячи з незаконного доходу, отриманого порушни­ком за допомогою контрафактних програм "Майкрософт". Така вимога часто вияв­ляється нездійсненною.

 

Українське законодавство дає право-власникам можливість вимагати в судо­вому порядку виплати компенсації за зав­дану їм моральну шкоду, однак аргумен­тація самої наявності такої шкоди, а та­кож її розміру пов'язана з великими труд­нощами.

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення і Кримінальний кодекс України передбачають відповідальність винятково за умисні порушення авторсь­кого права. Це означає, що в кожному кон­кретному випадку слідству необхідно до­вести, що порушник усвідомлював сусп­ільно небезпечний характер своїх дій. Цілком природно, що в більшості випадків порушник стверджуватиме, що діяв не­свідомо.

 

Очевидно, що чинна редакція цієї статті Цивільного кодексу може призвести до прецедентів визнання невартісності ліцензійних угод на право використання комп'ютерних програм ("обгорткових" ліцензій), що значно ускладнить боротьбу з використанням неліцензійного програм­ного забезпечення.

___________________________________________

 

Владислав Володимирович Шаповал, адвокат, Директор департаменту інтелектуальної власності юридичної фірми „Салком”


версія для друку   |  обговорити у форумі   |  відгуки і пропозиції
/ Головна /
Copyright © 2006 Юриспруденція
Всі права застережено.
Ідея та концепція: Юриспруденція

Розробка сайту:  бiбlos.com.ua 
Якщо інше не зазначено в самих публікаціях, всі права на них (статті, дослідження, інформаційні та наукові повідомлення тощо) належать відповідним авторам і охороняються у відповідності з чинним законодавством України. Передруки та цитування вітаються за умови гіперпосилання .