nashe pravo
/ ГоловнаКонституційне правоНеділя, 21 Квітня 2019  
швидкий перехід
сервіс
партнери

До питання про поняття та систему правової охорони Конституції

Зоряна Лунь 13.10.2003, 12:12

 

З появою і прийняттям конституції виникає потреба забезпечення її статусу як Основного закону держави, як закону, що має вищу юридичну силу та закону з підвищеним ступенем стабільності, тобто йдеться про забезпечення відносної стабільності політико-правового становища конституції у державі.

Однак, говорячи про стабільність конституції, треба пам’ятати, що конституція – явище історичне, яке постійно розвивається і потребує удосконалення, тому мова йде про стабільність у певний історичний період існування суспільства і держави, тобто, за словами Г. Єллінека: “Основні закони, як і всі інші, з невідворотною необхідністю втягнуті у потік історичних явищ”[1, с.4].

Проте, оскільки порушення специфічного статусу конституції може призвести до руйнування правової системи, а також спричинити кризу політичної системи держави, це привело до ідеї створення у державі системи заходів правового характеру, змісту, спрямованих на збереження непорушності та припинення порушень Основного закону.

З огляду на це зроблено спробу окреслити завдання з охорони конституції та визначити напрями їхнього здійснення.

У цілому метою охорони конституції є забезпечення її верховенства і стабільності, дотримання принципу розподілу влад та захист передбачених конституцією прав людини.

Як видається, завдання у справі охорони Конституції здійснюються у таких напрямах:

 • правова охорона конституції як основного закону, наділеного найвищою юридичною силою;

 • правова охорона діючого порядку організації і здійснення державної влади;

 • правова охорона взаємовідносини між державою та особою.

Оскільки завдання у справі охорони конституції реалізуються за допомогою певних засобів, гарантій, які створюватимуть систему взаємодіючих і взаємопов’язаних елементів, то відповідно виконання завдання щодо охорони Конституції є неможливе без з’ясуванння сутності поняття правової охорони конституції як правової категорії та системи правової охорони конституції.

У юридичній літературі немає єдиного підходу щодо визначення суті і змісту поняття правової охорони конституції.

Дану категорію треба розглядати у широкому (загальносоціальному) та вузькому (спеціальноюридичному) розумінні. У широкому розумінні правова охорона Конституції – це сукупність політичних, економічних, юридичних, соціальних, освітньо-виховних заходів у справі забезпечення дії конституції та запобіганню її порушень. Зокрема, це може бути створення демократичних умов для формування і діяльності державної влади, забезпечення політичної та ідеологічної багатоманітності, створення умов для розвитку соціальноорієнтованої економіки, введення юридичного всеобучу. У вузькому розумінні правова охорона конституції розглядається як сукупність засобів, гарантій щодо забезпечення юридичної дії конституції [2, с.504-507], при цьому такі засоби чи гарантії, на наш погляд, за змістом і формою є конституційно-правовими, оскільки інші юридичні засоби є елементами охорони Конституції у широкому розумінні. Деякі автори пов’язують охорону конституції із створенням необхідних умов, розвитком відповідних гарантій, удосконаленням державно-правових засобів і методів забезпечення дії конституційних норм [7, с.15].

Щодо визначеності елементів системи правової охорони конституції, то в цьому випадку міркування вчених також розбіжні. Єдиною і незмінною є думка про те, що елементами системи правової охорони конституції є конституційний контроль та особливий порядок внесення змін і доповнень до Конституції (О.О.Бєлкін, В.В.Лазарєв, В.Ф.Мелащенко, Ж.І.Овсепян, Ю.А.Юдін). Крім того, до елементів правової охорони конституції зараховуються і такі, як відповідальність вищих посадових осіб за порушення конституції [6, с.159], конституційний контроль парламенту, конституційний референдум, вето глави держави [4, с.30] нормативне і казуальне тлумачення конституції [2, с.507], позбавлення основних політичних прав, можливість заборони політичних партій, надзвичайний стан [8, с.247], право законодавчої ініціативи, а особливо, якщо воно закріплене за органами конституційного контролю [7, c.18].

Поза сумнівом, всі перелічені елементи системи правової охорони конституції мають право на обгрунтування, однак слід погодитись із думкою про те, що основними, ключовими елементами, які знайшли застосування в інших правових системах, є:

 1. особливий порядок прийняття конституції;

 2. особливий порядок внесення змін до конституції;

 3. конституційна відповідальність вищих посадових осіб;

 4. конституційний контроль [5, c.525];

 5. тлумачення конституції.

На нашу думку, перелічені елементи необхідно вважати ключовими, тому що у всіх зазначених випадках безпосереднім об’єктом охорони є Конституція, інші пропоновані елементи правової охорони стосуються охорони конституції опосередковано, через конституційний контроль.

Наприклад, конституційний контроль здійснюється, зокрема, органами конституційної юстиції (так званий судовий конституційний контроль), президентом у формі вето, парламентом, парламентаріями, урядом, органами прокуратури, омбудсменом у відповідних формах, шляхом здійснення ними повноважень, передбачених законодавством, а також народом у формі референдуму. Відтак можна запропонувати класифікацію елементів правової охорони конституції. За способом реалізації гарантії правової охорони Конституції можна поділити на прямі і опосередковані; за способом застосування – інституціональні і процедурні; за часом застосування – превентивні (попереджуючі, профілактичні) та репресивні (правоприпиняючі).

Враховуючи те, що правова охорона конституції розглядається у широкому та вузькому розумінні, те, що правова охорона Основного закону – це сукупність взаємопов’язаних і взаємообумовлених елементів, реалізація яких забезпечує його верховенство і стабільність, а також той факт, що охорона конституції здійснюється у сфері правотворчості і у сфері дотримання правових норм за допомогою правових засобів з метою попередження порушень Констиитуції та їх усунення і припинення, пропонуємо таке визначення поняття правової охорони конституції: правова охорона конституції – це система загальносоціальних заходів та спеціальноюридичних гарантій, які діють у сфері правотворчості і у сфері дотримання правових норм, за допомогою яких забезпечується відносна стабільність Основного закону та припиняються і усуваються його порушення.

Що в даному визначенні треба розуміти під поняттям “конституція”: чи тільки нормативний акт чи певний суспільно-політичний лад держави? Іншими словами, що є предметом правової охорони конституції?

Німецький конституціоналіст Т.Маунц зазначав, що предметом охорони конституції є не держава взагалі, а особлива форма держави, яка встановлена писаною чи неписаною конституцією. Об’єктом охорони є правові та політичні основи конституційного життя в цілому, тобто конституція в матеріальному розумінні [3, с.445-448].

На нашу думку, до даної проблеми є два підходи. Якщо мова йде про колізії суперечність між Основним законом та звичайним або коли виникає питання про внесення змін чи доповнень до конституції, то треба говорити про конституцію як про нормативний акт; якщо ж йдеться про захист безпосередньо конституційного ладу, то Конституцію слід розглядати як сукупність державно-політичних чи конституційних відносин.

Таким чином, правова охорона конституції як правова категорія, як система таких елементів, як конституційний контроль, тлумачення конституції, особливий порядок прийняття та внесення змін до конституції, відповідальність вищих посадових осіб, є основним чинником у забезпеченні верховенства, стабільності та непорушності Основного закону держави.

––––––––––––––––––––

 1. Еллинек Г. Конституции, их изменения и преобразования. – С.-Пб, 1907.
 2. Конституционное право: Учебник / Под редакцией Лазарева В.В. – М.: Новый Юрист, 1998.
 3. Маунц Т. Государственное право Германии. – М., 1959.
 4. Овсепян Ж.И. Судебный конституционний контроль в зарубежных странах. – Ростов-на-Дону, 1991.
 5. Стецюк П. Правова охорона Конституції України. // Administracja publiczna u progu XXI wieku. – Przemysl, 2000.
 6. Сравнительное конституционное право. – М.: Манускрипт, 1996.
 7. Хабриева Т.Я. Правовая охрана конституции. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1995.
 8. Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. – М., 1981.

To the problem of the definition and the systеm of juridical protection of the constitution

Z. Lun’

This article deals with the problem of the definition and the system of juridical protection of the constitution at all. In our article we touch upon the theoretical conception of this problem in the constitutional law of Ukraine, Russia and Germany.We propose our seeing of the definition, сlassification and the system of juridical protection of the constitution.

Key words: constitution, juridical protection of the constitution, constitutional law.

Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Випуск 36. – 629 с.

Visnyk of Lviv University. Law Series. – 2001. – №36. – 629 p.


версія для друку   |  обговорити у форумі   |  відгуки і пропозиції
/ Головна / Конституційне право /
Copyright © 2006 Юриспруденція
Всі права застережено.
Ідея та концепція: Юриспруденція

Розробка сайту:  бiбlos.com.ua 
Якщо інше не зазначено в самих публікаціях, всі права на них (статті, дослідження, інформаційні та наукові повідомлення тощо) належать відповідним авторам і охороняються у відповідності з чинним законодавством України. Передруки та цитування вітаються за умови гіперпосилання .