/ Головна Понеділок, 03 Вересня 2018  
розділи
швидкий перехід
сервіс
Правнича наука і ВАК
08.06.2005, 05:05

Неважко помітити, що проблема розвитку української науки дедалі частіше стає предметом публіцистики. Про неї давно та багато пишуть у періодиці. Іноді автори розглядають її на повний зріст, але частіше обмежуються коментарями з приводу стану тієї чи тієї наукової галузі. В окрему тему перетворилося парне сполучення: наука – Вища атестаційна комісія далі

Розвиток природного права психоаналітиками та неофрейдистами України
05.06.2005, 17:05

Досліджується формування природного права у психіці людини. Особливу увагу приділено підсвідомій зоні людини, зв’язку людини з Космосом, природно-правовій функції людини далі

Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я
24.05.2005, 16:04

У статті розглядаються міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я. Висвітлено їхнєє правове закріплення та вплив на національне законодавство, зосереджено увагу на стандартах ЄС у сфері охорони здоров’я. За результатами дослідження запропоновано визначення поняття міжнародно-правового стандарту у сфері охорони здров’я, об’єкти та ознаки стандартів у сфері охорони здоров’я далі

Оціночні поняття як джерело і форма права
19.05.2005, 17:05

Стаття присвячена розгляду таких властивостей оціночного поняття як здатності виступати джерелом права та формою права. Піднята наукова проблема розкривається через дослідження аксіологічних засад оціночних понять, місця оціночних понять у структурі юридичної норми, оціночних понять, як юридичної основи для правозастосувального угляду тощо далі

Етика суддів: міжнародний досвід та проблеми регулювання в Україні
13.05.2005, 09:09

Міжнародні акти, зокрема Основні принципи незалежності судових органів встановлюють, що принцип незалежності судової влади наділяє суди правом і обов’язком забезпечувати справедливість судового розгляду та повагу прав сторін далі

Цінні папери як об’єкти цивільних прав
05.05.2005, 14:02

У статті розглянутого питання ознак та видів цінних паперів за новим цивільним законодавством України. Проаналізовано базові ознаки цінних паперів, нові види цінних паперів, зокрема заставні іпотечні сертифікати, сертифікати Фонду операцій з нерухомістю. Розглянуто види акцій та права, що випливають з акцій далі

Ювенальна юстиція: історичний досвід
24.04.2005, 16:04

Система здійснення правосуддя щодо неповнолітніх має різну історію становлення. В пропонованій статті зроблено спробу проаналізувати виникнення ювенальної юстиції у правових системах США, Англії, Франції, Німеччини та накреслено шляхи її створення в Україні далі

Про дефініцію категорії "конституціоналізм"
14.04.2005, 14:02

У статті аналізуються різні підходи вчених щодо часу виникнення та розвитку явища конституціоналізму, визначення його змісту та структури як системного явища, а також зроблено спробу дати визначення категорії "сучасний український конституціоналізм" далі

Контроль за законністю дій і рішень органів досудового розслідування як самостійна функція суду
02.04.2005, 06:06

На підставі аналізу норм міжнародного та національного законодавства, а також спеціальної літератури узагальнені основні напрями розвитку інституту судового контролю за досудовим розслідуванням кримінальних справ. Особливу увагу звернуто на суть судового контролю як самостійної функції суду. В загальних рисах проаналізовано основні види судового контролю за досудовим розслідуванням кримінальним справ в кримінальному процесі України. далі

Порівняльно-правовий аналіз статусу області: світовий досвід
01.04.2005, 01:01

У статті відомого науковця досліджуються теоретичні та порівняльно-правові аспекти територіальної організації зарубіжних держав. З метою успішного провадження порівняльного аналізу в роботі використовуються два основні критерії – функціональної тотожності та однойменності далі

Cтановлення адміністративного процесуального права
28.03.2005, 15:03

Історію становлення адміністративного процесуального права в Радянському Союзі та Україні навряд чи можна назвати послідовним розвитком. Тут можна згадати і „заборони на існування” адміністративного права в цілому, як сукупності матеріальних та процесуальних норм в окремі періоди двадцятого століття. Проте до розвитку власне адміністративного процесуального права наважимось застосувати таку характеристику як „відсутність логічного існування” далі

Львівське міське право: поняття, джерела, періодизація та зміст
26.03.2005, 17:05

У статті аналізується поняття та зміст львівського міського права як специфічного правового явища, а також основні періоди його становлення та розвитку. Досліджені джерела міського права засвідчили вплив на його розвиток міських самоврядних органів далі

Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні: проблеми реалізації
25.03.2005, 16:04

У статті розглядаються проблеми реалізації конституційно-правових засад місцевого самоврядування в Україні. Наголошується, що передумовою впровадження у життя задекларованих засад місцевого самоврядування є перебудова системи територіальної організації влади шляхом проведення реальної децентралізації влади далі

Конституційна відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності
22.03.2005, 22:10

Проблема конституційної відповідальності є однією з найскладніших в сучасній науці конституційного права. Це пов’язано з тим, що вітчизняна юридична наука робить лише перші кроки у вивченні проблеми конституційної відповідальності далі

Соціально-організоване суспільство і формування політичної влади в Україні
21.03.2005, 07:07

Отож, у нинішній період побудови української держави першорядного значення набувають проблеми формування організованого суспільства. Адже держава і суспільство – хоч і самостійні, але взаємопов’язані, взаємозалежні явища. Щоправда в літературі в більшості випадків говориться про становлення громадянського суспільства. Не вдаючись глибоко в дискусію з цього питання, зазначимо, що словосполучення “громадянське суспільство” не є обгрунтованим далі

Використання земель за цільовим призначенням як принцип земельного права
19.03.2005, 03:03

Ціла група принципів земельного права зумовлена специфікою об`єкта земельних відносин – земель, яким властиві такі риси, як просторова обмеженість, постійність місцезнаходження, незамінність у процесі сільськогосподарського виробництва, родючість. Найбільш повно особливості земельних відносин виявляються в землях сільськогосподарського призначення далі

Правова позиція Інституту Медіа Права щодо нової редакції Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”
17.03.2005, 16:04

3 березня Верховна Рада України прийняла в цілому нову редакцію Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”. Це вже друга спроба суттєвого реформування правових засад діяльності державного органу, який здійснює регулювання у сфері аудіовізуальних засобів масової інформації. Парламент раніше приймав цей закон ще в кінці осені 2004 року, однак тоді Президент Кучма скористався правом вето далі

Правовий статус Вірменських громад у Київській Русі та Галицько-Волинському князівстві (порівняльний аналіз)
17.03.2005, 08:08

У сучасних умовах в Україні проживає понад 100 національностей. Умови для вільного розвитку етнічної, культурної, мовної, релігійної їх самобутності, крім Конституції України, визначені в ряді законодавчих актів: “Декларація прав національностей України”, “Закон “Про національні меншини в Україні” та інших. Правова спадщина кожного з етносів, які тривало проживав на українських землях, є складовою частиною правової культури українського народу і заслуговує на уважне ставлення та ретельне вивчення з метою створення належних гарантів прав людини, збереження стабільності і згоди в міжнаціональних відношеннях. Одним з таких етносів є вірменський народ далі

Привіт, капіталізм!
16.03.2005, 14:02

Провідні експерти в сфері трудового права стверджують, що проект Трудового кодексу не може бути прийнятий у такій редакції в другому читанні, оскільки потребує кардинальних змін. Не дивлячись на це, у четвер Верховна Рада розгляне проект кодексу в другому читанні і тим самим може позбавити працівників захисту багатьох трудових прав. далі

Кримінально-правова відповідальність за порушення законодавства у сфері свободи віросповідання у державах Далекого Сходу та Південно-Східної Азії
16.03.2005, 07:07

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави”. І чи не найбільш важливим при цьому є дослідження кримінально-правового захисту прав людини, в тому числі й права на свободу віросповідання далі

1 | 2 | 3 | 4 | 5

реклама

/ Головна /
Copyright © 2006 Юриспруденція
Всі права застережено.
Ідея та концепція: Юриспруденція
Якщо інше не зазначено в самих публікаціях, всі права на них (статті, дослідження, інформаційні та наукові повідомлення тощо) належать відповідним авторам і охороняються у відповідності з чинним законодавством України. Передруки та цитування вітаються за умови гіперпосилання .