/ Головна Понеділок, 03 Вересня 2018  
розділи
швидкий перехід
сервіс
Проблеми забезпечення відповідності законодавства України європейській Конвенції про захист прав та основних свобод людини: загальнотеоретична характеристика
01.08.2004, 11:11

Стаття 33 Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини (далі – Конвенція) встановлює, що будь-яка Висока Договірна Сторона може передати на розгляд Європейського Суду з прав людини будь-яке, на її думку, порушення положень Конвенції та протоколів до неї іншою Високою Договірною Стороною. І, як свідчать підготовчі матеріали, таке порушення виникає з простого факту існування закону, який вводить, приписує чи дозволяє заходи, несумісні із гарантованими Конвенцією правами і свободами далі

Актуальні питання відшкодування витрат на проведення судової експертизи у кримінальній справі
11.07.2004, 17:05

Дійсно сьогодні у нас склалася така ситуація, коли усі установи, котрі займаються судово-експертною діяльністю, за проведені експертизи у кримінальних справах надсилають органу, який веде справу, рахунок з визначенням вартості судової експертизи. Кошти ці за рішенням суду стягуються із засуджених (у справі яких була проведена відповідна експертиза) як судові витрати. А чи є усі оці кошти судовими витратами? далі

Співвідношення Земельного та Цивільного кодексів України: деякі проблеми
11.06.2004, 21:09

Головним доробком Верховної Ради України, як єдиного органу законодавчої влади, є прийняття кодексів. У цьому постулаті виражено основні конституційні засади законодавчої діяльності у демократичній правовій державі далі

Проблеми відшкодування заподіяної злочином шкоди в кримінальному судочинстві: реальнысть та перспективи
02.06.2004, 12:12

У статті досліджені питання реалізації в кримінальному судочинстві основних форм (способів) захисту порушених злочином майнових та інших прав потерпілих осіб. На підставі аналізу норм кримінального та кримінально-процесуального законодавства України зроблено висновок про перспективи реалізації в кримінальному судочинстві непозовних форм (способів) відшкодування заподіяної злочином шкоди далі

Речові права за римським правом і сучасний рівень законодавчого регулювання
01.06.2004, 12:12

Стаття присвячена аналізу та дослідженню поняття речових прав, їх характерних ознак за римським цивільним правом та за новим Цивільним кодексом України 2001 р. Звернено увагу на співвідношення норм чинного Земельного кодексу та Цивільного кодексу 2001 р. щодо речових прав на чужу земельну ділянку. далі

Участь громадськості в процесі прийняття нормативних актів управління
24.05.2004, 16:04

Аналізується досвід розвинених зарубіжних країн щодо залучення громадськості до процесу розробки і прийняття нормативних актів органами публічного управління, а також стан і перспективи українського законодавства із зазначеного питання. далі

До питання про взаємозв’язок економічної злочинності та корупції
18.05.2004, 10:10

Однією з особливостей економічної злочинності в Україні є її безпосередній взаємозв’язок із корупцією. Адже саме через високий рівень корупції економічна злочинність набула таких масштабів, що її вплив став відчутний на політичний розвиток країни, механізми формування громадянського суспільства та стан і структуру економіки країни у майбутньому. далі

Практика вирішення спорів, пов'язаних з реалізацією корпоративних прав (за матеріалами узагальнення практики Господарського суду м.Києва)
17.05.2004, 15:03

Сучасний період функціонування багатоукладної ринкової економіки характеризується появою господарських структур з різноманітною організаційно-правовою формою, управління якими здійснюється на корпоративних засадах. Одні з них виникли в процесі корпоратизації та приватизації державного майна, інші були створені відповідно до чинного законодавства далі

Публічність і диспозитивність у кримінальному процесі України: суть, пріоритети, взаємодія, сфера дії
12.05.2004, 12:12

Однією із конституційних засад кримінального судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості далі

Правова ідеологія: поняття та суть
03.05.2004, 14:02

Ідеологія – це поняття, за допомогою якого традиційно означується сукупність ідей, міфів, настанов, гасел, програмних документів партій, філософських концепцій; не будучи релігійною за своєю суттю, ідеологія виходить з певним чином пізнаної та "сконструйованої" реальності, зорієнтована на практичні людські інтереси і має на меті маніпулювання та управління людьми шляхом впливу на їх свідомість далі

Виникнення права власності на підставі набувальної давності
03.05.2004, 13:01

Відповідно до ст. 346 нового Цивільного кодексу України для настання правових наслідків спливу строку набувальної давності (виникнення права власності) набувачеві достатньо володіти чужим майном із дотриманням вимог, встановлених законом. далі

Україна як національна держава: конституційно-правова характеристика
28.04.2004, 13:01

Конституцією України на найвищому нормативно-правовому рівні закріплені основні політико-правові параметри (конституційні характеристики) сучасної української держави. Україну проголошено: суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Крім того, виходячи із сутності та змісту ряду конституційних положень, Україна є також, без сумніву, державою світською та державою національною. далі

Еутаназія: кримінально-правові проблеми
26.04.2004, 12:12

У літературі умисне позбавлення життя невиліковно хворої людини з метою припинення її страждань називають різними термінами: “евтаназія”, “ейтаназія”, “еутаназія” далі

До питання про форму Конституції України
24.04.2004, 18:06

Конституція будь-якої держави насамперед є нормативно-правовим актом, і тому їй властивий певний тип юридичної форми. І хоча деякі автори визнають класифікацію конституції за типом (характером) юридичного оформлення умовною, однак вони не заперечують її традиційності. далі

Кримінальне-процесуальне законодавство України: питання становлення і розвитку
15.04.2004, 15:03

Кримінально-процесуальне законодавство надає органам дізнання, досудового слідства, прокуророві та судові такі владні повноваження, реалізація яких завжди тією чи іншою мірою обмежує або ущемлює найбільш значущі конституційні права і свободи людини, яка потрапляє в сферу його діяльності далі

Запит у справі - важлива складова частина діяльності адвоката
23.03.2004, 15:03

Загальновідомо, що належне виконання адвокатом професійних обов”язків щодо захисту або представництва конкретної фізичної чи юридичної особи у тій чи інший справі значною мірою залежить від обсягу і змісту одержаних адвокатом відомостей, копій документів, висновків фахівців та інших матеріалів, які використовуються як докази інтересів клієнта і саме тому мають значний вплив на досягнення гіпотетичного результату по справі далі

Колізійні норми речового права та їх уніфікація
22.03.2004, 08:08

Аналізуються підходи в національному законодавстві різних країн щодо врегулювання відносин права власності та речових прав. Зокрема, регулюються питання виникнення і припинення права власності на річ, моменту переходу права власності, ризику випадкової загибелі речі. Висвітлюються міжнародно-правові аспекти уніфікації, колізійно-правові аспекти уніфікації колізій в галузі речового права. далі

Зміст понять "людина" і "громадянин" у Конституції України
22.02.2004, 08:08

У статті аналізується підхід автора до розуміння поняття людина та інтерпретації поняття громадянин у Конституції України. У межах цього контексту розкривається взаємозв'язок суспільства та держави як абсолютних елементів позитивного права, що визначають правовий статус людини. далі

Кодифікаційні процеси у сфері трудового права України
15.02.2004, 14:02

Досягнення відповідного рівня правового регулювання трудових відносин у сучасних умовах передбачає вироблення чіткої концепції реформування трудового законодавства, яка б відповідала інтересам захисту прав найманих працівників у державі, де, як зазначено в Конституції України, "людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю" далі

Єдність змісту та форми трудового договору
14.02.2004, 12:12

Відомо, що форма – є зовнішнім виразом будь-якого явища. І більше того, зміст явища не може сприйматися емпірично без набуття ним певної форми. Отже, форма трудового договору є своєрідним елементом його конструкції: поза формою договір існувати не може далі

1 | 2 | 3 | 4 | 5

реклама

/ Головна /
Copyright © 2006 Юриспруденція
Всі права застережено.
Ідея та концепція: Юриспруденція
Якщо інше не зазначено в самих публікаціях, всі права на них (статті, дослідження, інформаційні та наукові повідомлення тощо) належать відповідним авторам і охороняються у відповідності з чинним законодавством України. Передруки та цитування вітаються за умови гіперпосилання .